Thông tư 68/2019 của Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử

Ngày 30 tháng 09 năm 2019, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018 về hóa đơn điện tử

Xem tiếp...

 

Một số văn bản về kế toán, thuế

Một số văn bản mới liên quan đến kế toán, thuế

Xem tiếp...

Một số thông tư mới về thuế, kế toán

Bộ Tài chính ban hành một số thông tư liên quan đến lĩnh vực thuế và kế toán

Xem tiếp...

Thông tư 92/2015/TT-BTC (15/06/2015)

BTC ban hành thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 hướng dẫn thực hiện thuế GTGT, TNCN với hộ KD và sửa đổi một số điều về thuế TNCN. Tải toàn bộ văn bản tại đây.

Xem tiếp...

Thông tư 96/2015/TT-BTC (22/06/2015)

BTC ban hành thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn sửa đổi một số điều về thuế TNDN.

Tải toàn bộ văn bản tại đây.